Działalność statutowa – potencjał badawczy 2011
#Wydzial

 1. Temat: Zadanie badawcze
  Kierownik: Kierownik tematu Jednostka: Jednostka
  Dotacja: Dotacja

Wydział Artystyczny

 1. Temat: Intermedialność w sztuce. Współczesny język sztuki jako pole relacji medialnych
  Kierownik: dr hab. A.Lewicka - Szczegóła, prof. UZ Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 71 934 zł
 2. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: ad.. B.Stankowiak Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 69 114 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. A.Pieczyński, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 190 000 zł
 2. Temat: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. M.Adamski Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 213 924 zł
 3. Temat: Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny
  Kierownik: prof. dr hab. inż. J.Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 365 450 zł
 4. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. R. Rybski Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 118 114 zł
 5. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: dr hab. inż. G. Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 98 214 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Badania astrofizyczne w reżimie relatywistycznym
  Kierownik: prof. dr hab. J.Gil Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 151 893 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Fizyka układów skończenie wymiarowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. M. Dudek, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 185 646 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. P.Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 71 994 zł
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. L. Jazownik, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 86 239 zł
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w.
  Kierownik: dr hab. A.Ksenicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 64 237 zł
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: dr hab.L.Kiejzik, prof. UZ Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 73 038 zł
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: dr hab. D.Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 86 692 zł
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  Kierownik: dr hab. B.Nitschke, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 71 450 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. W.Eckert Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 171 366 zł
 2. Temat: Modelowanie, ochrona i odnowa środowiska
  Kierownik: prof. dr hab. inż. A.Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 125 943 zł

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. B.Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 26 039 zł
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. G.Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 24 412 zł
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. M.Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 34 177 zł
 4. Temat: Teoretyczne i doświadczalne badania membran i procesów membranowych w aspekcie ich otrzymywania i możliwych praktycznych zastosowań
  Kierownik: dr hab. J.Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 30 922 zł
 5. Temat: Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach
  Kierownik: dr hab. L.Jerzak, prof. UZ Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 30 922 zł
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: dr hab. L.Jerzak, prof. UZ Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 16 277 zł

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: prof. dr hab. A.Cegielski Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 99 158 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
  Kierownik: dr hab. inż. R.Stryjski, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 10 734 zł
 2. Temat: Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn
  Kierownik: prof. dr hab. inż. E.Feldshtein Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 29 548 zł
 3. Temat: Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
  Kierownik: dr hab. B.Pietrulewicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
  Dotacja: 9 048 zł

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. J.Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 20 695 zł
 2. Temat: Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych oraz analiza i ocena możliwego oddziaływania w kontekście powstawania krytycznych sytuacji w przedsiębiorstwie
  Kierownik: dr hab. G.Zellmer, prof. UZ Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 13 925 zł
 3. Temat: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie
  Kierownik: dr hab. M.Dudek, prof. UZ Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 1 164 zł
 4. Temat: Promocja Regionu Lubuskiego
  Kierownik: dr hab. I.Politowicz, prof. UZ Jednostka: Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej
  Dotacja: 12 481 zł
 5. Temat: Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej
  Kierownik: dr hab. inż. M.Fic, prof. UZ Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 17 045 zł
 6. Temat: Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów
  Kierownik: dr hab. T.Rongińska, prof. UZ Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania
  Dotacja: 2 091 zł
 7. Temat: Strategie globalne - zintegrowane zarządzanie strategiczne
  Kierownik: dr hab. inż. D.Fic, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Dotacja: 6 189 zł
 8. Temat: Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  Kierownik: dr hab. inż. A.Gałecki, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 4 913 zł
 9. Temat: Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym obszarze badań nad gospodarką publiczną
  Kierownik: prof. dr hab. inż. M.Graczyk Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 18 956 zł
 10. Temat: Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów
  Kierownik: dr hab. B.Ślusarz, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Administracją Publiczną
  Dotacja: 2 050 zł
 11. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. A.Świadek Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 2 192 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Problemy kształcenia i wychowania w reformującej się szkole
  Kierownik: dr hab. Z.Izdebski, prof. UZ Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej; Zakład Teorii Wychowania i Pedeutologii; Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania
  Dotacja: 100 263 zł
 2. Temat: Socjalizacja młodzieży i psychoseksualne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
  Kierownik: dr hab. Z.Izdebski, prof. UZ Jednostka: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki, Zakład Metodologii Badań Społecznych, Zakład Pedagogiki Społecznej, Zakład Poradnictwa i Seksuologii
  Dotacja: 38 962 zł
 3. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny – 2011-2015
  Kierownik: dr hab. M.Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 35 586 zł
 4. Temat: Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjno-komunikacyjnej
  Kierownik: dr hab. M.Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 13 507 zł
 5. Temat: Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
  Kierownik: dr hab. J.Tatarczuk, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 22 858 zł
 6. Temat: Zdrowie kobiet w wieku 50-65 lat
  Kierownik: prof. dr hab. A.Boroń-Kaczmarska Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego
  Dotacja: 48 573 zł