Działalność statutowa – potencjał badawczy 2013




Wydział Artystyczny

 1. Temat: Intermedialność w sztuce. Współczesny język sztuki jako pole relacji medialnych
  Kierownik: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 95 987,10
 2. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 92 222,90

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników i doktorantów wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 189 800,00
 2. Temat: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych
  Kierownik: dr inż. Piotr Mróz Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 204 027,00
 3. Temat: Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 348 541,00
 4. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 112 649,00
 5. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 93 673,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Szybko zmienne źródła astrofizyczne
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 142 758,00
 2. Temat: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 174 482,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 81 419,19
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 152 365,02
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w.
  Kierownik: prof.. dr hab. Andrzej Ksenicz Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 63 901,71
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 59 574,33
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 67 994,98
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozwój regionu lubuskiego i jego współpraca z partnerami zagranicznymi
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 73 904,77

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Temat: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 7 000,01
 2. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 146 761,43
 3. Temat: Ryzyko zagrożenia środowiska i możliwości jego minimalizacji
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 129 381,78
 4. Temat: Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego
  Kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
  Dotacja: 48 276,78

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 118 530,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 46 662,92
 2. Temat: Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 7 892,71
 3. Temat: Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP
  Kierownik: dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 4 522,80
 4. Temat: Ekonomika sektora publicznego w strefie euro i Unii Europejskiej
  Kierownik: prof. dr hab. Eulalia Skawińska Jednostka: Katedra Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 3 724,65
 5. Temat: Funkcjonowanie podmiotów w gospodarce opartej na innowacjach i wiedzy
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 6 917,21
 6. Temat: Diagnoza i profilaktyka patologii i zagrożeń w miejscu pracy
  Kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania
  Dotacja: 3 369,92
 7. Temat: Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji
  Kierownik: dr inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Dotacja: 3 813,33
 8. Temat: Bilans rozwoju województwa lubuskiego po akcesji do Unii Europejskiej w wybranych obszarach zarządzanie bezpieczeństwem
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 2 704,82
 9. Temat: Zależności występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju organizacji
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 9 755,04
 10. Temat: Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionów w aspektac: ekonomicznych, kulturowych i prawnych
  Kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Administracją Publiczną
  Dotacja: 5 496,52
 11. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 19 510,08

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny 2011-2015
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 55 533,00
 2. Temat: Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjno-komunikacyjnej
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 17 328,00
 3. Temat: Współczesne przemiany w opiece, terapii i profilaktyce społecznej
  Kierownik: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Dotacja: 35 563,00
 4. Temat: Długotrwałe bezrobocie jako wspólny problem służb socjalnych i służb zatrudnienia
  Kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Społecznej
  Dotacja: 25 815,00
 5. Temat: Autonomia i samorządność szkół społecznych oraz publicznych na przykładzie województwa lubuskiego
  Kierownik: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Jednostka: Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
  Dotacja: 22 207,00
 6. Temat: Dymorfizm budowy somatycznej w grupach wysokości ciała
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 5 626,00
 7. Temat: Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 5 626,00
 8. Temat: Aktywność ruchowa (fizyczna) młodzieży studiującej kierunki pedagogiczne i związane z medycyną i zdrowiem w kontekście stylu życia, sylwetki absolwenta i jego kompetencji zawodowych
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 5 626,00
 9. Temat: Sport w Polsce na tle przemian ustrojowych lat 1989-2012
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 5 625,00
 10. Temat: 1) Zdrowie kobiet w wieku 50-65 lat, 2) Jakość życia oraz wybrane problemy zdrowotne i społeczne osób po 60 roku życia
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan K. Łącki Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego
  Dotacja: 14 667,00
 11. Temat: 1) Seksualność i obyczajowość współczesnych Polaków w kontekście cyklu życia – zdrowie seksualne w okresie prokreacyjnym, zagrożenia i czynniki ochronne okresu dorastania, wczesne rodzicielstwo, nieletni sprawcy przemocy seksualnej, 2) Diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, możliwość oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wykorzystujących mechanizmy wsparcia społecznego w grupach osób dostosowanych i niedostosowanych społecznie w ujęciu interdyscyplinarnym, 3) Dojrzałość osób skazanych za różne przestępstwa w tym seksualne oraz diagnoza stylu życia przestępców
  Kierownik: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 36 017,00
 12. Temat: Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego
  Kierownik: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Jednostka: Zakład Metodologii Badań Społecznych
  Dotacja: 11 828,00
 13. Temat: Animacja i edukacja kulturalna - różne konteksty
  Kierownik: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Jednostka: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  Dotacja: 9 403,00
 14. Temat: Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Kierownik: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Dotacja: 24 928,00
 15. Temat: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
  Kierownik: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
  Dotacja: 14 874,00
 16. Temat: Zmiana szkoły – zmiany w szkole
  Kierownik: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Szkolnej
  Dotacja: 16 914,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 38 667,20
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 16 026,67
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 45 203,55
 4. Temat: Synteza i właściwości funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych. Badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 40 166,45
 5. Temat: Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 34 827,53
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 25 998,60

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 160 000,00
 2. Temat: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 80 000,00
 3. Temat: Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
  Kierownik: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Bepieczeństwa i Nauk o Pracy
  Dotacja: 80 000,00
 4. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 49 570,00