Działalność statutowa – potencjał badawczy 2014
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Interdyscyplinarność w sztukach wizualnych i projektowych jako źródło różnorodności i metoda poszukiwań twórczych
  Kierownik: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 100 283,40
 2. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 104 376,60

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników i doktorantów wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 146 610,00
 2. Temat: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych
  Kierownik: dr inż. Piotr Mróz Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Dotacja: 149 350,00
 3. Temat: Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 292 900,00
 4. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 92 800,00
 5. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 160 950,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Szybko zmienne źródła astrofizyczne
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 185 068,00
 2. Temat: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 277 602,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 71 282,68
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 101 190,38
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w.
  Kierownik: prof.. dr hab. Andrzej Ksenicz Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 57 838,42
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 57 596,73
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 87 406,05
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 59 268,74
 7. Temat: Wzmocnienie potencjału naukowego pracowników i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 48 287,00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 7 250,00
 2. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 146 969,30
 3. Temat: Uwarunkowania środowiskowe racjonalnego gospodarowania energią
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 135 211,75
 4. Temat: Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego – Zielona Góra
  Kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
  Dotacja: 52 908,95

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 421 630,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 58 323,10
 2. Temat: Kapitał społeczny we współczesnych organizacjach – wyzwania i pożądane kierunki zmian
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 7 058,92
 3. Temat: Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP
  Kierownik: dr inż Paweł Kużdowicz Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 5 446,49
 4. Temat: Wartości niematerialne jako czynniki wzrostu i rozwoju w nowej ekonomii
  Kierownik: prof. dr hab. Eulalia Skawińska Jednostka: Katedra Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 7 494,54
 5. Temat: Funkcjonowanie podmiotów w gospodarce opartej na innowacjach i wiedzy
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej
  Dotacja: 5 826,02
 6. Temat: Diagnoza i profilaktyka patologii i zagrożeń w miejscu pracy
  Kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania
  Dotacja: 0,00
 7. Temat: Kształtowanie relacji współdziałania w ramach modeli biznesowych
  Kierownik: dr inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego
  Dotacja: 5 801,85
 8. Temat: Bilans rozwoju w wybranych obszarach zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu regionalnym i krajowym po akcesji Polski do Unii Europejskiej
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 6 680,35
 9. Temat: Zależności występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju organizacji
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 4 665,65
 10. Temat: Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionów w aspektac: ekonomicznych, kulturowych i prawnych
  Kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Administracją Publiczną
  Dotacja: 0,00
 11. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 18 485,66
 12. Temat: Logistyka i inżynieria zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  Kierownik: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania
  Dotacja: 10 145,02
 13. Temat: Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w Europie – geneza i współczesność
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
  Dotacja: 2 272,40

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny 2011-2015
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 32 367,00
 2. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 100 000,00
 3. Temat: Media i technologie informacyjne w edukacji i komunikacji społecznej
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 13 508,00
 4. Temat: Współczesne przemiany w opiece, terapii i profilaktyce społecznej
  Kierownik: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Dotacja: 26 918,00
 5. Temat: Długotrwałe bezrobocie jako wspólny problem służb socjalnych i służb zatrudnienia
  Kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Społecznej
  Dotacja: 18 335,00
 6. Temat: Autonomia i samorządność szkół społecznych oraz publicznych na przykładzie województwa lubuskiego
  Kierownik: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Jednostka: Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
  Dotacja: 15 533,00
 7. Temat: Uwarunkowania rozwoju fizycznego i motorycznego oraz zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży akademickiej
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 13 370,00
 8. Temat: Aktywność ruchowa (fizyczna) młodzieży studiującej kierunki pedagogiczne i związane z medycyną i zdrowiem w kontekście stylu życia, sylwetki absolwenta i jego kompetencji zawodowych
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 3 298,00
 9. Temat: Sport w Polsce na tle przemian ustrojowych lat 1989-2012
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 3 299,00
 10. Temat: 1) Zdrowie kobiet w wieku 50-65 lat, 2) Jakość życia oraz wybrane problemy zdrowotne i społeczne osób po 60 roku życia
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan K. Łącki Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego
  Dotacja: 12 466,00
 11. Temat: Seksualność i obyczajowość współczesnych Polaków w kontekście cyklu życia – zdrowie seksualne w okresie prokreacyjnym, zagrożenia i czynniki ochronne okresu dorastania, wczesne rodzicielstwo, nieletni sprawcy przemocy seksualnej
  Kierownik: dr Krzysztof Wąż Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 4 281,00
 12. Temat: Diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, możliwość oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wykorzystujących mechanizmy wsparcia społecznego w grupach osób dostosowanych i niedostosowanych społecznie w ujęciu interdyscyplinarnym
  Kierownik: dr Artur Doliński Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 4 280,00
 13. Temat: Dojrzałość osób skazanych za różne przestępstwa w tym seksualne oraz diagnoza stylu życia przestępców
  Kierownik: dr Barbara Toroń Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 4 280,00
 14. Temat: Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego
  Kierownik: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Jednostka: Zakład Metodologii Badań Społecznych
  Dotacja: 9 046,00
 15. Temat: Animacja i edukacja kulturalna - różne konteksty
  Kierownik: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Jednostka: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  Dotacja: 6 663,00
 16. Temat: Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Kierownik: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Dotacja: 16 790,00
 17. Temat: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
  Kierownik: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
  Dotacja: 10 061,00
 18. Temat: Zmiana szkoły – zmiany w szkole
  Kierownik: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Szkolnej
  Dotacja: 10 789,00
 19. Temat: Człowiek wobec możliwości, wyzwań i zagrożeń XXI wieku; problemy wspierania rozwoju, edukacji, terapii i normalizacji sytuacji życiowej osób o specjalnych potrzebach
  Kierownik: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 15 356,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 44 604,90
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 15 603,25
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 36 625,36
 4. Temat: Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 47 934,23
 5. Temat: Ochrona bioróżnorodności w różnych środowiskach województwa lubuskiego
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 42 391,53
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 22 580,73

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 157 500,00
 2. Temat: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 80 600,00
 3. Temat: Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
  Kierownik: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Bepieczeństwa i Nauk o Pracy
  Dotacja: 73 300,00
 4. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 54 750,00