Działalność statutowa – potencjał badawczy 2015
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Interdyscyplinarność w sztukach wizualnych i projektowych jako źródło różnorodności i metoda poszukiwań twórczych
  Kierownik: prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 143 092,23
 2. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 152 247,77

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników i doktorantów wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 120 720,00
 2. Temat: Modelowanie, sterowanie i diagnostyka w systemach technicznych i medycznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 232 000,00
 3. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Dotacja: 162 400,00
 4. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 142 100,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Szybko zmienne źródła astrofizyczne
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 162 048,00
 2. Temat: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 243 072,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 89 088,56
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 119 709,21
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w
  Kierownik: prof.. dr hab. Andrzej Ksenicz Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 81 900,34
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 112 011,60
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Dolański Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 104 653,58
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 59 090,50
 7. Temat: Wzmocnienie potencjału naukowego pracowników i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 62 436,21

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Kierownik: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 14 500,00
 2. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 201 704,00
 3. Temat: Środowiskowe uwarunkowania i efekty gospodarki odpadami
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 220 040,73
 4. Temat: Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego – Zielona Góra
  Kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
  Dotacja: 82 515,27

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 350 870,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 75 312,00
 2. Temat: Kapitał społeczny we współczesnych organizacjach – wyzwania i pożądane kierunki zmian
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 5 402,67
 3. Temat: Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP
  Kierownik: dr inż Paweł Kużdowicz Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 6 639,48
 4. Temat: Wartości niematerialne jako czynniki wzrostu i rozwoju w nowej ekonomii
  Kierownik: prof. dr hab. Eulalia Skawińska Jednostka: Katedra Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 17 299,86
 5. Temat: Zarządzanie wartości w organizacjach współczesnej gospodarki
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Wartością
  Dotacja: 2 230,03
 6. Temat: Kształtowanie relacji współdziałania w ramach modeli biznesowych
  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Zarządzania StrategicznegoZakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu
  Dotacja: 3 645,24
 7. Temat: Bilans rozwoju w wybranych obszarach zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu regionalnym i krajowym po akcesji Polski do Unii Europejskiej
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 15 948,98
 8. Temat: Zależności występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju organizacji
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 13 797,00
 9. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 24 943,70
 10. Temat: Logistyka i inżynieria zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  Kierownik: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania
  Dotacja: 22 289,11
 11. Temat: Ludność Zielonej Góry w XVI-XVIII wieku. Liczebność i struktura zawodowo-majątkowa
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
  Dotacja: 771,93

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny 2011-2015
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 54 271,00
 2. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 103 271,00
 3. Temat: Media i technologie informacyjne w edukacji i komunikacji społecznej
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Dotacja: 23 490,00
 4. Temat: Współczesne przemiany w opiece, terapii i profilaktyce społecznej
  Kierownik: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Jednostka: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej
  Dotacja: 42 470,00
 5. Temat: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej
  Kierownik: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Społecznej
  Dotacja: 28 487,00
 6. Temat: Autonomia i samorządność szkół społecznych oraz publicznych na przykładzie województwa lubuskiego
  Kierownik: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Jednostka: Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
  Dotacja: 28 113,00
 7. Temat: Starzenie się mięśni szkieletowych a upośledzenie sprawności motorycznej i funkcji poznawczych u osób po 60 r. życia
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 30 894,00
 8. Temat: Sport w Polsce na tle przemian ustrojowych lat 1989-2012
  Kierownik: dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Dotacja: 4 736,00
 9. Temat: Profilaktyka chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz profilaktyka upadków
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan K. Łącki Jednostka: Katedra Zdrowia Publicznego
  Dotacja: 19 205,00
 10. Temat: Społeczne i pedagogiczne konteksty zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego człowieka
  Kierownik: dr Krzysztof Wąż Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 10 558,00
 11. Temat: Diagnoza, profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym i środowisku zamkniętym – społeczne i pedagogiczne możliwości wsparcia osób niedostosowanych społecznie i sprawców przestępstw
  Kierownik: dr Barbara Toroń Jednostka: Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  Dotacja: 10 000,00
 12. Temat: Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego
  Kierownik: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Jednostka: Zakład Metodologii Badań Społecznych
  Dotacja: 14 470,00
 13. Temat: Animacja i edukacja kulturalna - różne konteksty
  Kierownik: dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Jednostka: Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
  Dotacja: 13 455,00
 14. Temat: Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Kierownik: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Dotacja: 27 286,00
 15. Temat: Edukacja wobec wyzwań XXI wieku
  Kierownik: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
  Dotacja: 7 254,00
 16. Temat: Zmiana szkoły – zmiany w szkole
  Kierownik: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Jednostka: Zakład Pedagogiki Szkolnej
  Dotacja: 16 575,00
 17. Temat: Człowiek wobec możliwości, wyzwań i zagrożeń XXI wieku; problemy wspierania rozwoju, edukacji, terapii i normalizacji sytuacji życiowej osób o specjalnych potrzebach
  Kierownik: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. Jednostka: Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
  Dotacja: 41 305,00

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 63 823,89
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 32 443,62
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 55 883,98
 4. Temat: Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 71 961,24
 5. Temat: Ochrona bioróżnorodności w różnych środowiskach województwa lubuskiego
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 52 688,28
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 18 698,99

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 252 910,00
 2. Temat: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 98 500,00
 3. Temat: Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
  Kierownik: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Bepieczeństwa i Nauk o Pracy
  Dotacja: 85 500,00
 4. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 73 000,00

Wydział Prawa i Administracji

 1. Temat: Analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa wyborczego oraz sądownictwa konstytucyjnego
  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Banaszak Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Dotacja: 6 590,32
 2. Temat: Bioetyka-badania nad komórkami macierzystymi
  Kierownik: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Jednostka: Katedra Teorii Prawa
  Dotacja: 6 590,32
 3. Temat: Proces karny po nowelizacji. Zmiany modelowe i ich praktyczna implementacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości
  Kierownik: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
  Dotacja: 6 590,32
 4. Temat: Komparatystyka w służbie jakości prawa
  Kierownik: dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
  Dotacja: 13 180,65
 5. Temat: Współczesne wyzwania dla rozwoju prawa finansowego
  Kierownik: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
  Dotacja: 13 180,65
 6. Temat: Komparatystyka systemów ustrojowych wybranych państw: Zjednoczone Królestwo, Polska, Kazachstan
  Kierownik: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Jednostka: Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka
  Dotacja: 8 787,10
 7. Temat: Rozwój prawa nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa UE
  Kierownik: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
  Dotacja: 6 590,32
 8. Temat: Specyfika polityki wewnętrznej i zagranicznej polskiej administracji centralnej i terytorialnej przed 1989 rokiem
  Kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ Jednostka: Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
  Dotacja: 6 590,32