Działalność statutowa – potencjał badawczy 2016
Wydział Artystyczny

 1. Temat: Interdyscyplinarność w sztukach wizualnych i projektowych jako źródło różnorodności i metoda poszukiwań twórczych
  Kierownik: dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych
  Dotacja: 144 126,23

Wydział Artystyczny

 1. Temat: Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji
  Kierownik: drdr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ Jednostka: Instytut Muzyki
  Dotacja: 128 263,77

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Temat: Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników i doktorantów wydziału
  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 126 790,00
 2. Temat: Modelowanie, sterowanie i diagnostyka w systemach technicznych i medycznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Dotacja: 232 000,00
 3. Temat: Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących
  Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
  Dotacja: 162 400,00
 4. Temat: Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego
  Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Dotacja: 142 100,00

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Temat: Szybko zmienne źródła astrofizyczne
  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Jednostka: Instytut Astronomii
  Dotacja: 171 808,00
 2. Temat: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym
  Kierownik: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ Jednostka: Instytut Fizyki
  Dotacja: 257 712,00

Wydział Humanistyczny

 1. Temat: Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii
  Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
  Dotacja: 83 156,67
 2. Temat: Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego
  Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  Dotacja: 135 928,02
 3. Temat: Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w
  Kierownik: dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Jednostka: Instytut Neofilologii
  Dotacja: 62 859,99
 4. Temat: Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej
  Kierownik: dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Jednostka: Instytut Filozofii
  Dotacja: 118 019,19
 5. Temat: Historia społeczeństw pogranicza
  Kierownik: dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii
  Dotacja: 109 900,52
 6. Temat: Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej
  Kierownik: dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii
  Dotacja: 87 096,61
 7. Temat: Wzmocnienie potencjału naukowego pracowników i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 66 329,00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Temat: Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 14 500,00
 2. Temat: Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa
  Kierownik: dr hab.inż. Wojciech Eckert, prof. UZ Jednostka: Instytut Budownictwa
  Dotacja: 224 875,85
 3. Temat: Środowiskowe uwarunkowania i efekty gospodarki odpadami
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
  Dotacja: 279 156,23
 4. Temat: Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego – Zielona Góra
  Kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz Jednostka: Katedra Architektury i Urbanistyki
  Dotacja: 112 437,92

Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii

 1. Temat: Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych
  Kierownik: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki Ekonometrii
  Dotacja: 382 830,00

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Temat: Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 85 485,49
 2. Temat: Kapitał społeczny we współczesnych organizacjach – wyzwania i pożądane kierunki zmian
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
  Dotacja: 4 330,84
 3. Temat: Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP
  Kierownik: dr inż Paweł Kużdowicz Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej
  Dotacja: 5 524,57
 4. Temat: Wartości niematerialne jako czynniki wzrostu i rozwoju w nowej ekonomii
  Kierownik: prof. dr hab. Eulalia Skawińska Jednostka: Katedra Makroekonomii i Finansów
  Dotacja: 17 361,15
 5. Temat: Zarządzanie wartością we współczesnych organizacjach
  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Wartością
  Dotacja: 4 122,96
 6. Temat: Uwarunkowania i trendy współdziałania międzyorganizacyjnego
  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu
  Dotacja: 5 451,34
 7. Temat: Bilans rozwoju w wybranych obszarach zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu regionalnym i krajowym z uwzględnieniem kontekstu geopolitycznego Polski
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Jednostka: Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem
  Dotacja: 14 962,65
 8. Temat: Zależności występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju na poziomie mikro- i makroekonomicznym
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
  Dotacja: 13 575,99
 9. Temat: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce
  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
  Dotacja: 29 344,97
 10. Temat: Inżynieria zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  Kierownik: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania
  Dotacja: 11 732,63
 11. Temat: Epoka przemysłowa w miastach okręgu zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Jednostka: Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
  Dotacja: 3 123,72
 12. Temat: Systemy logistyczne w gospodarowaniu
  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Jednostka: Katedra Logistyki
  Dotacja: 9 265,63
 13. Temat: Zrównoważony rozwój regionu jako element budowania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej
  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Jednostka: Katedra Ekonomii Międzynarodowej
  Dotacja: 9 038,06

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Temat: Biologia i ekologia wybranych grup roślin
  Kierownik: prof. dr hab. Beata Gabryś Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
  Dotacja: 76 210,02
 2. Temat: Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt
  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Jednostka: Katedra Zoologii
  Dotacja: 40 204,44
 3. Temat: Molekularne podstawy zmienności organizmów
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Stosik Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Dotacja: 63 531,41
 4. Temat: Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych
  Kierownik: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Jednostka: Katedra Biotechnologii
  Dotacja: 50 563,20
 5. Temat: Ochrona bioróżnorodności w różnych środowiskach województwa lubuskiego
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
  Dotacja: 96 882,07
 6. Temat: Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Jerzak Jednostka: Muzeum Przyrodnicze
  Dotacja: 18 808,86

Wydział Mechaniczny

 1. Temat: Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Dotacja: 252 000,00
 2. Temat: Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  Dotacja: 138 000,00
 3. Temat: Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji
  Kierownik: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Inżynierii Bepieczeństwa i Nauk o Pracy
  Dotacja: 84 000,00
 4. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego pracowników Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 81 560,00

Wydział Prawa i Administracji

 1. Temat: Analiza wybranych zagadnień z zakresu prawa wyborczego oraz sądownictwa konstytucyjnego
  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Banaszak Jednostka: Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Dotacja: 5 171,83
 2. Temat: Prawa podmiotowe i ich współczesne zagrożenia
  Kierownik: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Jednostka: Katedra Teorii Prawa
  Dotacja: 2 583,96
 3. Temat: Prawo karne i proces karny po nowelizacji. Zmiany modelowe i ich praktyczna implementacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości
  Kierownik: dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
  Dotacja: 4 927,86
 4. Temat: Komparatystyka w służbie jakości prawa
  Kierownik: dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
  Dotacja: 5 390,37
 5. Temat: Optymalizacja finansowania zadań administracji publicznej
  Kierownik: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
  Dotacja: 4 554,99
 6. Temat: Konstytucyjne wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona
  Kierownik: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Jednostka: Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka
  Dotacja: 4 070,22
 7. Temat: Prawo międzynarodowe i europejskie wobec kluczowych wyzwań współczesnego świata
  Kierownik: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ Jednostka: Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
  Dotacja: 4 120,72
 8. Temat: Specyfika polityki wewnętrznej i zagranicznej polskiej administracji centralnej i terytorialnej przed 1989 rokiem
  Kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ Jednostka: Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
  Dotacja: 1 940,05

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 1. Temat: Utrzymanie infrastruktury badawczej, upowszechnianie nauki
  Kierownik: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 51 186,00
 2. Temat: Uwarunkowania zdrowia, rozwoju morfofunkcjonalnego i bezpieczeństwa motorycznego w różnych okresach ontogenezy
  Kierownik: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ Jednostka: Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej
  Dotacja: 42 978,00
 3. Temat: Problemy komunikacji interpersonalnej pielęgniarek w zespołach interpersonalnych i z pacjentami jako element wypalenia zawodowego
  Kierownik: prof. dr hab. nauk med. Jan Łącki Jednostka: Katedra Chorób Wewnętrznych
  Dotacja: 42 978,00
 4. Temat: Neuroprotekcyjne działanie wysiłku fizycznego u osób po 60 roku życia
  Kierownik: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ Jednostka: Zakład Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
  Dotacja: 42 978,00

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. Temat: Podniesienie efektywności potencjału naukowego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Dziekan
  Dotacja: 101 301,00
 2. Temat: Rozwój i funkcjonowanie człowieka w kontekstach edukacji, wychowania, pracy zawodowej oraz zdrowia - perspektywa psychologiczna
  Kierownik: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Psychologii
  Dotacja: 56 169,00
 3. Temat: Lubuski Sondaż Społeczny 2016-2020
  Kierownik: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Jednostka: Instytut Socjologii
  Dotacja: 63 074,00
 4. Temat: Interdyscyplinarność pedagogiki w procesach wspierania człowieka w rozwoju
  Kierownik: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych; Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej; Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki; Katedra Pedagogiki Społecznej; Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji; Katedra Teorii i Filozofii Wychowania; Zakład Animacji Kultury i Andragogiki; Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki; Zakład Metodologii Badań Społecznych; Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny; Zakład Pedagogiki Szkolnej
  Dotacja: 250 696,00

 1. Temat:
  Kierownik: Jednostka: