O Biurze

 

mgr inż. Katarzyna Bubacz

Dyrektor Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

Siedziba

ul. Licealna 9, pokój 107
65-417 Zielona Góra

tel.: 068 328 3294
faks: 068 328 3298
e-mail: K.Bubacz@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy: 730 – 1530

 

Podstawowe zadania

  • koordynacja i nadzór działalności podległych jednostek,
  • organizowanie obiegu informacji w ramach pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni,
  • przygotowywanie sprawozdań na polecenie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • koordynacja przygotowywania materiałów na posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki,
  • doradztwo, informacja oraz koordynacja działań jednostek podstawowych w zakresie składania wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową oraz wniosków o przyznanie dotacji na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
  • nadzór formalny i ewidencjonowanie wniosków oraz raportów rocznych i końcowych w ramach dotacji na działalność statutową oraz dotacji na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej,
  • opracowywanie uczelnianych planów oraz sprawozdań dot. działalności statutowej,
  • podział i ewidencja środków finansowych przekazywanych na realizację działalności statutowej,
  • uruchamianie procedury związanej z kompleksową oceną jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek podstawowych, dokonywaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.